HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ  TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  NĂM 2023

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023

Trong hai ngày 20-21/4/2023, tại hội trường B, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Hội đồng  Khoa học kỹ thuật các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã tiến hành xét duyệt các đề cương nghiên cứu khoa học năm 2023,  xét chọn những đề cương nổi bậc có thể áp dụng ...
Tin tức y tế