04 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ, BỘ PHẬN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

04 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ, BỘ PHẬN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

 Thực hiện sự chỉ đạo Đảng bộ, Bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, từ ngày 12/05/2022 đến 24/06/2022, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, kỉ cương và đoàn kết, từ chi bộ 1 đến chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ, Bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh ...
Hoạt động