Phỏng vấn Ông Kiên Sóc Kha - Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, về tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

https://youtu.be/IYgEyYdhgo8

Tin tức y tế