TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TRÀ VINH: TỔ CHỨC TẬP HUẤN NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG  GIÁO SỨC KHỎE CƠ BẢN VÀ VIẾT TIN BÀI

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TRÀ VINH: TỔ CHỨC TẬP HUẤN NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG GIÁO SỨC KHỎE CƠ BẢN VÀ VIẾT TIN BÀI

Nhằm củng cố kiến thức và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn và các ban ngành, đoàn thể trong công tác truyền thông. Ngày 12/7/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện ...
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ  TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  NĂM 2023

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023

Trong hai ngày 20-21/4/2023, tại hội trường B, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Hội đồng  Khoa học kỹ thuật các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã tiến hành xét duyệt các đề cương nghiên cứu khoa học năm 2023,  xét chọn những đề cương nổi bậc có thể áp dụng ...
Tin tức y tế